Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a

PPC Média Online Marketing Kft. (székhelye: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 45., cégjegyzékszáma: 13-09-107551, adószáma: 13700676-2-13, bankszámlaszáma:
10403095-50526685-81681009, képviseletében eljár: Somlóvári Attila Máté), mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

valamint a vele Google AdWords fiók (a továbbiakban: Google AdWords fiók) létrehozására, a Megbízott vagy harmadik személy által létrehozott Google AdWords fiók folyamatosan szakmai felügyeletére és optimalizálására megbízási szerződést (a továbbiakban: Megbízási Szerződés) kötő Megbízóra (a továbbiakban: Megbízó). A jelen ÁSZF a Megbízási Szerződéssel együtt határozza meg a megbízás teljesítése során Megbízó és Megbízott (együtt a továbbiakban: Szerződő felek, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve a továbbiakban: Szerződő fél) jogait és kötelezettségeit.

A Szerződő felek a Megbízási Szerződésben határozzák meg a Megbízási Szerződés jelen ÁSZF-hez képest egyedi feltételeit így különösen a Megbízott által ellátandó feladatokat, a szerződésszerű teljesítés esetén a Megbízottat megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét. A jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók mindazokban a kérdésekben, amelyekről a Megbízási Szerződés részletesen nem rendelkezik. A Megbízási Szerződésnek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, és azzal együttesen alkotja Szerződő felek között létrejött szerződést.

1. AZ ÁSZF IDŐBELI HATÁLYA

1.1./ A jelen ÁSZF 2016. március 9. napján került közzétételre a Megbízott URL-én vagyis a www.ppcmedia.hu/aszf alatt (a továbbiakban: URL).

1.2./ Az ÁSZF – az alábbi kivételektől eltekintve – az URL-en történő közzététellel lép hatályba. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján, vagy azt követően megkötött Megbízási Szerződésekre.

1.3./ A Megbízott jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a módosítást pedig köteles URL-jén közzétenni. A Megbízó, akire az ÁSZF hatálya kiterjed, a módosult ÁSZF-ről való alábbiak szerinti értesítést követően a Módosult ÁSZF-el kapcsolatban a Megbízott felé észrevételeket tehet. Amennyiben a Szerződő felek között a fenti észrevételek alapján a módosult ÁSZF kapcsán nem jön létre akár a Megbízási Szerződés módosításával megállapodás, a Megbízó jogosult az ÁSZF 7.6./ pontjának szabályai szerint a Megbízási Szerződést felmondani.

Az ÁSZF módosítása a módosítást URL-en történő közzétételét követő 30. napon lép hatálya, feltéve, hogy a Megbízott a Megbízót az ÁSZF módosításáról, a Megbízónak a Megbízási Szerződésben rögzített elektronikus értesítési címére (e-mail cím) történő üzenet megküldésével értesített. Az értesítés esetleges elmaradása vagy késedelmes teljesítése esetén a módosult ÁSZF a Megbízó tudomásszerzését követő 30. napon lép hatályba. A módosult ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg a korábban alkalmazott általános szerződési feltételek hatályukat vesztik.

2. AZ ÁSZF ÉS A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2.1./ Amennyiben a Szerződő felek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérnek, az eltérő feltételeket a Megbízási Szerződésben határozzák meg. Amennyiben a Megbízási Szerződésben foglaltak eltérnek a jelen ÁSZF-től, a Megbízási Szerződésben foglaltak tekintendők irányadónak. A fenti rendelkezést kell megfelelően alkalmazni arra az esetre is, ha a Megbízási Szerződés megkötését követően módosult ÁSZF rendelkezései térnek el a Megbízási Szerződésben foglaltaktól. A fenti esetben az utóbb hatályba lépő módosult ÁSZF a Szerződő felek között korábban létrejött Megbízási Szerződést nem módosítja.

2.2./ Az ÁSZF alapján a Szerződő feleket szerződés létrehozására irányuló kötelezettség nem terheli, figyelemmel arra, hogy a Szerződő felek a Megbízási Szerződésben határozzák meg a szerződés tárgyát képező megbízást, a Megbízottat megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét.

3. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1./ A Megbízó és a Megbízott között a Megbízási Szerződés annak írásba foglalásával jön létre.

4. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

4.1./ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF használatával megkötésre kerülő Megbízási Szerződés célja az, hogy Megbízott Megbízó részére Google AdWords fiókot hozzon létre, az általa vagy harmadik személy által létrehozott Google AdWords fiókot szakmailag folyamatosan felügyelje és optimalizálja. Megbízott köteles a legjobb tudása szerint Megbízó honlapjának minőségi és releváns látogatottságot biztosítani, akként, hogy Megbízó hirdetései eredményesebbé váljanak. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási Szerződés keretében a Megbízott a Megbízó hirdetéseit folyamatosan felügyeli és értékeli, a szükséges optimalizálásokat és módosításokat külön felhívás nélkül önállóan elvégzi.

4.2./ Megbízott kijelenti, hogy a megbízás szakszerű és megfelelő színvonalú ellátásához szükséges szakértelemmel és felkészültséggel, továbbá a szükséges személyi és tárgyi eszközökkel rendelkezik.

4.3./ A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az elért eredmények megítélése kizárólag a Google AdWords fiók mutatói, adatai alapján történik.

5. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott a Megbízó utasítása szerint köteles eljárni, azonban ha Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles a Megbízót figyelmeztetni. Amennyiben a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk a Megbízót terhelik. Megbízott Megbízó utasítása szerint nem láthatja el megbízását, ha az jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, avagy az élet- és/vagy vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezet.

5.2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles Megbízót a tevékenységéről, a megbízás állásáról, illetve sikerességéről folyamatosan, minden tárgyhónap 8. (nyolcadik) napjáig írásban tájékoztatni. Amennyiben Megbízó a tárgyhónapban ezenfelül további írásbeli tájékoztatást kér Megbízottól, annak díjazása a Megbízási Szerződésben kerül meghatározásra.

5.3./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles lehetőséget biztosítani Megbízónak, hogy a tevékenységéről és az 1.1./ pontban foglalt megbízás állásáról, illetve sikerességéről minden hónapban 60 percben személyes konzultáció alkalmával is tájékozódhasson. A személyes konzultáció helyszíne a Megbízott irodája. Amennyiben Megbízó a tárgyhónapban ezenfelül további személyes konzultációt kér illetve a személyes konzultációt a Megbízott irodáján kívüli helyszínen igényli a Megbízottól, annak díjazása a Megbízási Szerződésben kerül meghatározásra.

5.4./ Szerződő felek minden olyan körülményről, amely a megbízás ellátását veszélyezteti vagy gátolja haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást, így különösen ha a Megbízó webhelyén, üzemeltető szerverén olyan hiba vagy módosítás áll be, amely gátolja a megbízás szerződésszerű teljesítését.

Amennyiben Megbízó webhelyének URL szerkezete módosítasra került, a változás beálltát megelőzően köteles értesíteni e-mailben Megbízottat az új URL címekről.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízás eredményes teljesítése érdekében a Megbízó termékeinek, szolgáltatásainak, kampányainak, akcióinak, kedvezményeinek, és raktár készletében történő módosításáról a módosítást megelőzően előre köteles értesíteni Megbízottat. Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy abban az esetben ha Megbízó ezen tájékoztatási és együttműködési kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy Megbízott nem felel az ebből eredő esetleges károkért.

5.5./ Abban az esetben ha Megbízó a Megbízott tevékenységének kapcsán kifogással kíván élni, úgy azt, a kifogásra okot adó körülményről való tudomásszerzést követően írásban jogosult megtenni.

5.6./ Megbízó köteles átadni a munka elvégzéséhez nélkülözhetetlen információkat, hozzáféréseket Megbízott részére. Amennyiben Megbízó már egy meglévő Google AdWords fiókkal rendelkezik, úgy Megbízó a Megbízási Szerződés hatálybalépést követően köteles a Google AdWords fiókot létrehozó esetleges másik ügynökség vagy harmadik fél hozzáférést visszavonni, és a hozzáférést Megbízott részére átadni. Ha a Megbízó nem tesz eleget a fenti kötelezettéségeinek, Megbízott a Megbízási Szerződéstől azonnali hatállyal elállhat.

5.7./ Megbízott harmadik személy közreműködésének igénybevételére korlátlanul jogosult, azonban Megbízott erről haladéktalanul e-mailben köteles tájékoztatni Megbízót. Megbízott az igénybe vett harmadik személyért úgy felel, mintha a megbízást maga látta volna el. Szerződő felek külön rögzítik, hogy a harmadik személy közreműködésének igénybevétele a jelen ÁSZF 8. fejezetében meghatározott know-how által biztosított Megbízói jogokat, illetve üzleti titkokat nem sérti.

5.8./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízási Szerződés hatálya alatt Megbízó részére harmadik személy nem nyújthat Google AdWords fiókkezelési szolgáltatást, illetve más Google AdWords fiókot kezelő ügynökség nem férhet hozzá a Megbízási Szerződés tárgyát képező Google AdWords fiókhoz – kivéve a Szerződő felek eltérő rendelkezése esetén -. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Megbízási Szerződés hatályba lépését követően Megbízó Google AdWords fiókjának kezelésére kizárólag a Megbízott jogosult. Amennyiben harmadik személy vagy a Megbízó a fenti kötelezettségeit megszegi, Megbízott mentesül valamennyi a Megbízási Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettsége alól és – kárátalány-jelleggel – a Megbízási Szerződésben meghatározott összegű meghiúsulási kötbérre jogosult. Különösen ilyen esetnek tekintendő, ha Megbízó a jelen ÁSZF 8. fejezetében meghatározott know-how-t ellenszolgáltatás nélkül, jogosulatlanul használja, másolja és / vagy ha Megbízó a Google AdWords fiókban módosításokat hajt végre, vagy megvonja a Google AdWords fiók Megbízott általi hozzáférést.

6. MEGBÍZÁSI DÍJ

6.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF 1.1./ pontjában körülírt megbízás ellátásáért Megbízó a Megbízási Szerződésben foglalt megbízási díjakat (a továbbiakban: Megbízási díj) köteles megfizetni:

Megbízó köteles a Megbízottnak megfizetni a Megbízási Szerződésből fakadó megbízás ellátása során felmerült, előre egyeztetett, igazolt költségeit. Amennyiben a Megbízott a Megbízó számára előzetesen, írásban jelzi, hogy az általa igényelt tevékenység nem képezi a Megbízási Szerződés részét és arra a Megbízott ennek ellenére igényt tart, a Megbízott jogosult az elvégzett tevékenységért a Megbízási Szerződésben meghatározott megbízási díjat érvényesíteni a Megbízó felé.

6.2/ Megbízott kijelenti, hogy amennyiben Megbízó a Megbízási Szerződés fennállása alatt tovább ajánlja az ügyfélkörében, és ezen ajánlásból fakadóan Megbízottnak új megbízási szerződés megkötésére kerül sor, úgy a Megbízási Szerződésben Megbízási díj teljes összege a Megbízási Szerződésben meghatározottak szerint csökken az újonnan létrejött megbízási szerződés hatálya alatt.

6.3./ Amennyiben Megbízó a Megbízási díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától a késedelem idejére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező összegű késedelmi kamatot köteles a Megbízott részére megfizetni.

6.4./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha Megbízó 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik a Megbízási díj megfizetésével, úgy Megbízott jogosult a Google AdWords hirdetést felfüggeszteni és / vagy szüneteltetni, illetőleg a Google AdWords fiókhoz való megbízói hozzáférést korlátozni. Az ebből fakadó esetleges károkért Megbízó felel.

6.5./ Megbízott jogosult a Megbízó késedelmes teljesítéséből fakadó igazolt károkat és költségeket (ügyvédi munkadíj, fizetési meghagyásnál felmerülő díj, illeték, végrehajtási eljárás költségei, stb.) érvényesíteni a Megbízóval szemben.

6.6./ Megbízó tudomással bír arról, hogy a Google AdWords fiók egyenlegét saját maga köteles feltötleni, a Google fiókszolgáltató által megadott feltételek szerint.

7. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE

7.1./ A Megbízási Szerződés a Szerződő felek között határozatlan időtartamra jön létre.
A Szerződő felek közös megegyezéssel, írásba foglalt megállapodásukkal a Megbízási Szerződésből folyó kötelezettségeik teljesítését legfeljebb 90 napi időtartamra felfüggeszthetik. A felfüggesztésre vonatkozóan kizárólag abban az esetben állapodhatnak meg a Szerződő felek, ha a Megbízó maradéktalanul teljesítette a Megbízott részére megbízási díj fizetési kötelezettségét. A felfüggesztés kizárólag a Megbízási Szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítésére és a megbízási díj megfizetésére terjedhet ki. A Szerződő felek a fenti esetben kötelesek pontosan meghatározni a felfüggesztést kezdő és záró időpontját.

A felfüggesztés ideje alatt egyik Szerződő fél sem tehet semmi, amely a másik Szerződő félnek a jogait sérti vagy csorbítja.

7.2./ A Megbízási Szerződés megszűnik amennyiben:

a./ Szerződő felek bármelyike jogutód nélkül megszűnik,
b./ Szerződő felek a Megbízási Szerződést közös megegyezéssel írásban megszüntetik,
c./ Szerződő felek a Megbízási Szerződést közös megegyezéssel írásban felbontják,
d./ Szerződő felek bármelyike a Megbízási Szerződéstől eláll,
e./ Szerződő felek bármelyike a Megbízási Szerződést a másik Szerződő fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással írásbeli rendkívüli felmondás útján megszünteti,
f./ Szerződő felek a Megbízási Szerződést 30 (harminc) napos határidővel, indokolás nélkül hivatalos postai tértivevényes küldeménnyel megküldött írásbeli rendes felmondás útján megszüntetik.

7.3./ Amennyiben a Szerződő felek bármelyikével szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, úgy a másik Szerződő fél a Megbízási Szerződéstől a csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás kezdő időpontját követően jogosult elállni vagy rendes felmondással egyoldalúan megszüntetni.

7.4./ Amennyiben bármelyik Szerződő fél a Megbízási Szerződést egyoldalúan, nem szerződésszerűen szünteti meg, úgy a másik Szerződő fél részére 180.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint összegű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni.

7.5./ Szerződő felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha bármelyik Szerződő fél a Megbízási Szerződést annak hatályba lépését követően 6 (hat) hónapon belül egyoldalú jognyilatkozattal szünteti meg, úgy 180.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint összegű kárátalány-jellegű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni a másik Szerződő fél részére.

7.6./ Amennyiben a Megbízási Szerződés fennállása alatt a Megbízott az ÁSZF-et módosítja, a módosult ÁSZF hatálybalépéséig és legalább 15 (tizenöt) napos felmondási idővel a Megbízó jogosult a Megbízási Szerződést rendes felmondás útján megszüntetni arra való hivatkozással, hogy a módosult ÁSZF hatályosulása esetére a Megbízási Szerződést nem kívánja fenntartani. A fenti esetben a módosult ÁSZF a Szerződő felek között nem lép hatályba és a nem módosult ÁSZF marad a továbbiakban is irányadó. A jelen pontban foglalt rendes felmondási jog a Megbízót akkor is megilleti, ha a Megbízottal észrevételt nem közölt.

8. KNOW-HOW

8.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízottnak a Megbízási Szerződés ellátása során létrehozott szellemi termékei – azaz a Google AdWords fiók és annak a Megbízási Szerződés hatálya alatt létrejött tartalma – a Megbízott know-how-jának minősülnek, így azok szerzői jogi védelemben részesülnek.

8.2./ Megbízott kiköti, hogy – a 8.3./ pontban foglalt kivételével – a Google AdWords fiók Megbízó részére nyújtott hozzáférésével nem ruházza át a know-how kizárólagos vagy korlátozott rendelkezési jogát. Megbízó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Google AdWords fiók tartalmát nem használhatja fel, nem hozhatja nyilvánosságra, nem többszörözheti, nem másolhatja, illetve nem dolgozhatja át.

8.3./ Abban az esetben, ha a jelen Szerződés legalább 6 (hat) hónapon keresztül fennáll, és a Megbízó a fenti határidő elteltéig minden a Megbízott felé fennálló fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett,úgy a Megbízó megszerzi a Szerződés teljesítése során létrehozott know-how feletti korlátlan rendelkezési jogot.

8.4./ A jelen ÁSZF 5.8./ pontjával összhangban, Szerződő felek rögzítik, hogy ha Megbízó a Megbízási Szerződés ellátás során létrehozott, Megbízott tulajdonában képező szellemi terméket, know-howt – így különösen a Google AdWords fiókot, és annak tartalmát – ellenszolgáltatás nélkül, jogosulatlanul használja, Megbízott 180.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint összegű meghiúsulási kötbérre jogosult. Különösen ilyen esetnek tekintendő, ha Megbízó a Google AdWords fiókban módosításokat hajt végre, és / vagy megvonja a Google AdWords fiók Megbízott általi hozzáférést.

9. ÜZLETI TITOK

9.1./ A jelen ÁSZF értelmében üzleti titoknak (a továbbiakban: Üzleti Titok) minősül –megjelenési formájától függetlenül – a Megbízó gazdasági tevékenységéhez, pénzügyi vagy jogi helyzetéhez kapcsolódó minden olyan tény, adat, információ, megoldás, szerzői (személyhez fűződő és vagyoni) jog, know-how, ötlet vagy szerződési ajánlat és egyéb információ, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése a Megbízó pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében Megbízó a szükséges intézkedéseket megtette.

9.2./ Megbízott a tudomására jutott Üzleti Titkot köteles megőrizni, azt – Megbízó írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen formában, semmilyen eszközzel, illetve semmilyen célra nem jogosult részben vagy egészben harmadik fél részére – a Megbízott által igénybevett harmadik személy közreműködése esetét kivéve – átadni, bármely formában hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, vagy a saját céljára felhasználni.

9.3./ Nem tartozik a fenti tilalom alá (i) az az Üzleti Titok, amely más úton már nyilvánosságra került vagy mások számára már szabadon megismerhetővé vált, (ii) azon nyilatkozatokra, amelyek megtételére Megbízót jogszabály kötelezi.

9.4./ Megbízott vállalja, hogy a fenti rendelkezéseket alkalmazottaival, tagjaival is betartatja. Amennyiben Megbízott, vagy érdekkörében eljáró személy a titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy Megbízott köteles az esetlegesen felmerült kárt megtéríteni Megbízó részére.

9.5./ Szerződő felek rögzítik, hogy az Üzleti Titok körébe tartozó információkat a Megbízott kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén hozhatja nyilvánosságra.

9.6./ Megbízott titoktartási kötelezettség a Megbízási Szerződés megszűnését követően a megszűnéstől számított 3 (három) évig áll fenn.

9.7./ Megbízott jogosult a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is referenciaként nyilvánosságra hozni annak tényét, hogy Megbízó ügyfélköréhez tartozik, illetve tartozott, valamint ennek tényét URL-jén, egyéb online vagy offline felületén korlátozás nélkül közzétenni.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1./ Szerződő felek a Megbízási Szerződés megkötését követően egymással együttműködve kötelesek eljárni, továbbá a Megbízási Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből eredő jogaikat és kötelezettségeiket mindvégig jóhiszeműen kötelesek gyakorolni, illetve teljesíteni.

10.2./ Amennyiben a Megbízási Szerződés vagy a jelen ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, úgy az nem érinti a teljes szerződés (a továbbiakban: Szerződés) érvényességét, kivéve, ha e nélkül Szerződő felek a Szerződést egymással nem kötötték volna meg. Szerződő felek az érvénytelen kikötést olyan új rendelkezéssel kötelesek pótolni, amely a Szerződés tartalmának és Szerződő felek szerződési akaratának megfelel. A jelen pontban foglaltak értelemszerűen vonatkoznak az esetleges joghézagok megszüntetésére is.

10.3./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízási Szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban érvényes, a szóban közölt módosítás vagy kiegészítése érvénytelen.

10.4./ A Szerződésből eredő bármely nyilatkozat – a Szerződés rendes, vagy azonnali hatályú megszüntetése kivételével, amelyeket az (ii) és az (iii) alpont szerint nem lehet a másik Szerződő féllel érvényesen és joghatályosan közölni–, csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásos formában történik. Minden a Szerződéssel kapcsolatos közlést – a fenti kivétel figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett – írásban kell megtenni és (i) tértivevényes ajánlott levélként, továbbá (ii) futár általi kézbesítéssel, vagy (iii) személyes átvételt is igazoló nyilatkozattal, vagy (iv) a Megbízási Szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levél megküldésével – különösen a Szerződés mellékleteinek módosítása esetén – minősül szerződésszerűen közöltnek. A tértivevényes ajánlott levélként történő feladás esetén a közélés időpontja a tértivevényben átvételként feltüntetett időpont. A (iv) pont szerinti e-mail üzenet a megküldését követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő. Abban az esetben, ha Szerződő felek bármelyike a fenti módon – a rendes, vagy az azonnali hatályú megszüntetésre megállapított kivétel figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett – kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek a közlését, úgy a második sikertelen közlést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő.

10.5./ Amennyiben Szerződő felek bármelyikének személyében jogutódlás következne be, úgy a Szerződésben foglaltak – minden jogcselekmény nélkül – a jogutódra is kiterjednek.

10.6./ Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Szerződéssel, illetve annak értelmezésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi jogvitát békés úton oldják meg. Amennyiben a jogvita békés úton nem rendezhető, úgy Szerződő felek a vita elbírálására a pertárgyértéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvénynek megfelelően.

10.7./ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

Budakeszi, 2015. október 29.