Adatkezelési nyilatkozat

A PPC Média Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely és telephely: Budapest 11. kerület Prielle Kornélia utca 19/b földszint 1., cégjegyzékszám: 01-09-347113, nyilvántartva a Budakörnyéki Törvényszék Cégbírósága által, képviseli: Somlóvári Attila ügyvezető) – a továbbiakban: PPC Média Kft. – tulajdonában álló www.ppcmedia.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) az arra látogatók és a Weboldalakon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználó) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a PPC Média Kft. ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és a GPDR-ral összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A PPC Média Kft. általi adatkezelésekre
(1) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján,
(2) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) alapján,
(3) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján (a továbbiakban: E-ker tv.),
(4) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
(5) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint
(6) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján kerül sor (a továbbiakban: Ptk).

Felhasználó a Weboldal látogatásával és használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: PPC Média Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és telephely: Budapest 11. kerület Prielle Kornélia utca 19/b földszint 1
Cégjegyzék száma: 01-09-347113
Képviselő neve: Somlóvári Attila ügyvezető
E-mail: [email protected]
Adatvédelmi nyilvántartási száma: 03099-0001

1. A WEBOLDAL LÁTOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Weboldalon történő látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés célja a Weboldal látogatása során a PPC Média Kft. a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A PPC Média Kft. által történő adatkezelés – tekintettel arra, hogy PPC Média Kft.-nek jogos érdeke fűződik a weboldala biztonságos működéséhez – a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján, illetve az E-ker tv. 13/A. § (3) bekezdésén alapul.

A PPC Média Kft. által történő adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint – a Felhasználók önkéntes hozzájárulásán valamint törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a Felhasználók e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A Weboldal meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a Felhasználó tevékenységét – így különösen az egérmozgását és kattintásainak számát –, az IP címét, valamint az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát.

PPC Média Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a Felhasználó azonosítására nem törekszik.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a weboldalon történő látogatástól számított 26 hónap.

II. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Weboldalon keresztül történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Weboldal látogatóinak a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A PPC Média Kft. által történő adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint – a Felhasználók önkéntes hozzájárulásán, valamint törvényi felhatalmazáson alapul.

Az önként hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a Felhasználók e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a PPC Média Kft. által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

A PPC Média Kft. vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

A PPC Média Kft. nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vagy egyéb különleges személyes adatra (a továbbiakban: Különleges Adat) vonatkoznak. Amennyiben a PPC Média Kft. tudomást szerez arról, hogy bármely felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul törli. A PPC Média Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályok megsértéséért a különleges adatokat elhelyező felhasználó regisztrációját is törölje.

A PPC Média Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Felhasználó az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a Weboldalon történő regisztrációtól számított 24 hónap.

III. A BLOGÉRTESÍTÉS-KÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az, hogy a Felhasználó értesüljön a PPC Média Kft. által közzétett legfrissebb szakmai hírekről, cikkekről, valamint blog-bejegyzésekről. A PPC Média Kft. a kezelt adatokat – reklámküldés vagy egyéb tevékenység céljából – harmadik személy vagy gazdasági társaságok részére nem továbbítja.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontjával összhangban a Felhasználó hozzájárulása.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A blogértesítés-küldésre történő feliratkozás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • keresztnév,
 • e-mail cím.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés a blogértesítőről való leiratkozásig tart.

IV. ÁLLÁSHIRDETÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A PPC Média Kft. a Weboldalon vagy más hirdetési fórumokon álláshirdetést tehet közzé a PPC Média kft.-nél betöltendő állások vonatkozásában.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amelyet a pályázatának való megküldésével adja meg ráutaló magatartással.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A kezelt adatok a pályázatban, önéletrajzban, kísérőlevélben illetve azok mellékleteiben megadott személyes adatok köre.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartalma a pályázat benyújtásától számított 6 hónap.

AZ ADATKEZELÉSEK SORÁN MEGISMERT ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen a PPC Média Kft. ügyvezetése, illetve a PPC Média Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer tárolása érdekében a PPC Média Kft. adatfeldolgozót (pl. szerverszolgáltatót) vesz igénybe.

A szerverszolgáltatóval kapcsolatos adatkezelés:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
Az adatfeldolgozó elérhetősége: Telefon: +36 70 362 4785
E-mail: [email protected]

A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics és a Hotjar szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatfeldolgozók a http://www.google.com/intl/hu/policies/, valamint a http://www.hotjar.com/legal/policies/privacy címeken adnak részletes felvilágosítást.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Google LLC
Az adatfeldolgozó székhelye: 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Az adatfeldolgozó megnevezése: Hotjar Ltd.
Az adatfeldolgozó székhelye: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
Az adatfeldolgozó elérhetősége: [email protected]

A fentieken túl Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A PPC Média Kft. a megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek történő kiadása kizárólag – kivéve ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

ADATBIZTONSÁG

A PPC Média Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A PPC Média Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén és az adatfeldolgozóinál találhatóak meg.

A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatkezelés időtartamán belül a Felhasználót megilleti

 1. a tájékoztatáshoz és az adatokhoz való hozzáféréshez való jog,
 2. az adatok helyesbítéséhez való jog,
 3. az adatok törléséhez való jog,
 4. az adatkezelés korlátozásához való jog,
 5. az adathordozhatósághoz való jog,
 6. a tiltakozás joga, valamint
 7. a jog, hogy az automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást, ne terjedjen ki rá.
  1. Az adatkezelés időtartamán belül a Felhasználó tájékoztatást kérhet a PPC Média Kft.-től személyes adatai kezeléséről. A PPC Média kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat; valamint ha az adatokat nem a Felhasználótól származnak, úgy a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról.
  2. A Felhasználó az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy a PPC Média Kft. a személyes adatait helyesbítse. A kérésének a PPC Média Kft. legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni.
  3. A Felhasználó kérheti a személyes adatainak törlését az alábbi esetekben, amennyiben:
   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   • a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs jogalapja;
   • a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   • a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

   Amennyiben a törlés alapja fennáll, a PPC Média Kft. legkésőbb 15 napon belül köteles eleget tenni. A törlés joga nem terjed ki különösen arra, ha a PPC Média Kft.-t törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban a PPC Média Kft. jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

  4. A Felhasználó kérésére a PPC Média Kft. korlátozhatja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
   • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
   • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

   Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  5. A Felhasználó jogosult arra, hogy amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik, úgy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A PPC Media Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ezzel kapcsolatos indokolt költségeire a Felhasználóval szemben igényt tartson.
  6. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
   • a saját helyzetével kapcsolatos okokból, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a PPC Média Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a PPC Média Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges – kivéve ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei, amelyek a személyes adatok védelmét szükségessé teszik -;
   • ha a személyes adat kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzésre irányul;
   • a saját helyzetével kapcsolatos okokból, ha a személyes adat kezelése – a Felhasználó hozzájárulása nélkül –statisztikai célból történik.

   A PPC Média Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a Felhasználót a döntéséről írásban tájékoztatja. Ha a PPC Média Kft. a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: PPC Média Online Marketing Kft.
Budapest 11. kerület Prielle Kornélia utca 19/b földszint 1.
E-mail: [email protected]

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Somlóvári Réka [email protected]

JOGORVOSLAT

A Felhasználó az Info tv., a GDPR, valamint Ptk. alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) benyújtott panasszal, vagy az illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A PPC Média Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

Budakeszi, 2018. június 13.

PPC Média Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseletében eljár: Somlóvári Attila ügyvezető